Kokis yo ak FCADV

Yon kokis reprezante gwoup moun ki pa gen dwa elektoral, ki viktim opresyon sou plan tradisyonèl, epi ki pa gen ase reprezantasyon. Reyinyon kokis yo ofri yon opòtinite pou manm kokis yo jwenn sipò ak travay sou pwoblèm ki dwe prezante devan tout manm FCADV yo. Kokis la ofri yon vwa komen ak kolektif pou pale pou manm kokis yo.

Kesyon Repetitif (FAQ)

Ki Kokis ki aktif avèk FCADV? 

Sis (6) kokis aktif avèk Florida Coalition Against Domestic Violence. Men yo:

Kokis

Fèmen /Louvri

Battered and Formerly Battered Women's Caucus

<

Fèmen

Child Advocates Caucus

Louvri

Hispanic/Latin Caucus

Fèmen

lesbian, Gay, Bi-sexual, and Transgender (LGBT)

Fèmen

Rural Caucus

Louvri

Women of Color Caucus

Fèmen

Èske nenpòt moun ka patisipe nan yon reyinyon Kokis? 

Gen de (2) kalite kokis, fèmen ak louvri.

Kat (4) kokis se kokis ki FÈMEN. Yon kokis ki fèmen vle di se sèlman moun ki idantifye tèt yo kòm lesbyèn oswa fanm bi-seksyèl, fanm koulè, fanm ispanik/latino-ameriken oswa fanm ki pran kou/ki te pran kou ki ka patisipe nan kokis ki konsène yo chak. Moun ki pa idantifye tèt yo kòm yon manm youn nan kokis ki fèmen yo pa ka patisipe nan reyinyon yo, epitou yo mande moun sa yo pou sipòte ak respekte entimite ak konfidansyalite manm kokis yo, reyinyon yo ak espas reyinyon yo.

Kokis ki FÈMEN yo se lesbian, Gay, Bi-sexual, and Transgender (LGBT), Women of Color Caucus, Hispanic/Latin Caucus, ak Battered and Formerly Battered Women's Caucus.

De (2) kokis se kokis ki LOUVRI. Nenpòt moun ka patisipe nan kokis sa yo si yo vle travay so pwoblèm yo oswa si yo vle fè tande vwa yo sou pwoblèm yo.

Kokis ki LOUVRI yo se Rural Caucus ak Child Advocates Caucus.

Kijan nou konnen travay kokis yo ap fè a? 

Chak kokis chwazi yon reprezantan ki pou vote nan Konsèy Administrasyon Florida Coalition Against Domestic Violence. Reprezantan kokis lan gen tan nan pwogram li pou fè yon rapò sou travay kokis chak manm ak reyinyon Konsèy Administrasyon an.

Si mwen enterese nan travay yon kokis prive, èske mwen ka patisipe pou obsève ak aprann? 

Kokis ki fèmen yo fèmen pou sekirite ak sipò. Nou ankouraje ou pou li ak etidye pwoblèm ki ka afekte kokis ki fèmen yo. Ou ka pale tou avèk reprezantan eli kokis ki fèmen yo ki ka rekòmande ou pou li dokiman yo oswa lòt fason ou ka aprann ak bay sipò ou nan travay kokis ki fèmen yo.

Enfòmasyon sou Kokis k ap Defann Timoun ak Jèn Moun 

Reprezantan Defans pou Timoun ak Jèn Moun: 

Lammy Askar

Child Advocate II

(954)760-9800 Est. 1226

(954)760-7653 Faks

Women In Distress of Broward County, Inc.

PO Box 676

Fort Lauderdale, FL 33302

Kokis Timoun ak Jèn Moun se yon kowalisyon aktivis toupatou nan eta a ki konsène pou timoun ak jèn moun ki afekte nan vyolans domestik, vyolans sou adolesan ki nan mennaj ak kadejak. Kòm yon gwoup, n ap travay pou ofri resous, dokiman edikasyonèl ak zouti evalyasyon pou sant kont vyolans domestik yo itilize avèk patisipan yo. Kokis Timoun ak Jèn Moun ofri yon fowòm pou konekte, pataje lide ak diskite sou apwòch ak dokiman tounèf. Objektif kokis sa a se pou sèvi kòm yon vwa pou moun k ap travay avèk timoun ak jèn moun oswa ki konsène pou timoun ak jèn moun, epitou pou ankouraje devlopman resous ak sèvis ki apwopriye pou timoun ak adolesan k ap viv nan kay ki gen vyolans. Nou pran angajman pou devlope alyans solid avèk lòt moun k ap travay pou mete yon pwen final nan opresyon. Answit, nou ede òganize ak planifye Child and Youth Training Institute FCADV. Kokis Timoun ak Jèn Moun louvri pou moun ki gen pasyon pou timoun ak jèn moun ki afekte nan vyolans domestik, vyolans sou adolesan ki nan mennaj ak kadejak. Alòske anpil nan manm nou yo ap travay kòm defans timoun nan sant kont vyolans domestik yo, nou gen reprezantan tou nan Guardian ad Litem, manm kominote ak moun ki nan lòt ajans yo.

Kokis Battered and Formerly Battered Women

Reprezantan Fanm ki Pran Kou/Ki te Pran Kou:
Laine Reinecke-Clayton

Hubbard House, Inc.

Manadjè Edikasyon Kominotè

(904) 354-0076 est. 209

lrclayton@hubbardhouse.org

Kokis Battered and Formerly Battered Women fòme avèk fanm ki enterese travay ansanm pou ankouraje pwen final nan vyolans domestik. Kokis la se yon debouche pou fanm k ap travay, ki sèvi kòm volontè oswa k ap patisipe nan yon pwogram refij ki te fè eksperyans vyolans, epitou pou fanm ki pa konekte avèk refij yo, men ki rekonèt yo te fè eksperyans vyolans domestik nan lavi yo. Objektif kokis la se pou kreye opòtinite pou fanm yo jwenn respè kòm espè nan domèn enterè yo, epitou pou devlope aptitid pou yo gen kalite lidè.

Kokis Hispanic/Latin

Reprezantan Ispanik/Latino-Ameriken

Jeannie Ocasio-McClain

Safe Place and Rape Crisis Center (SPARCC)

2139 Main Street, Sarasota, Fl. 34237

941-365-0208 (Telefòn)

941-365-4919 (Faks)

Deskripsyon Misyon – Objektif Kokis Hispanic/Latin se pou rekonèt patisipasyon ak selebre travay anti-vyolans Aktivis Ispanik/Latino-Ameriken yo nan Battered Women's Movement. Nou, Aktivis Ispanik/Latino-Ameriken kòm desandan anpil nasyon ak tribi, ap kontinye batay ak pran mezi dinamik pou elimine baryè sistemik ki gen ladan men pa sèlman jès senbolik, rasis ak opresyon ki te sèvi pou fèmen bouch Aktivis Ispanik/Latino-Ameriken nan Battered Women's Movement.

Nou mande pou vwa nou, koutim nou, tradisyon nou ak zansèt nou yo jwenn respè, kidonk, se pozisyon Kokis Hispanic/Latin ki endike pou manm ki pa kokis yo konsève ak onore konfidansyalite ak manm nan Kokis Hispanic/Latin.

Lesbian, Gay, Bi-sexual, and Transgender (LGBT)

Reprezantan:

Gheisha-Ly Rosario-Diaz

Direktè Chanjman Sosyal

The Lodge

P.O. Box 470728

Miami, FL 33147

Telefòn: (305) 693-1170 est. 237

Faks: (305)693-2604

Objektif nou se pou kreye fowòm pwoteje ki bay sipò epi ki ankouraje transparans ak dwa pou moun ki lesbyèn, omoseksyèl, bi-seksyèl, transjan k ap travay nan mouvman sa a. Pati kreyasyon fowòm pwoteje ki ofri sipò ak bay dwa pou moun ki lesbyèn, omoseksyèl, bi-seksyèl ak transjan k ap travay nan Battered Women's Movement se pou prevwa konfidansyalite manm li yo ak lòt moun ki lesbyèn, omoseksyèl, bi-seksyèl ak transjan k ap travay nan mouvman epi k ap sipòte mouvman an. Chak moun dwe detèmine, selon pwòp eksperyans li, preferans ak sitiyasyon, si li pi bon pou yo pou yo sòti “deyò”. Kidonk, se pozisyon kokis la pou yo konsève ak onore konfidansyalite manm li yo. Se pozisyon kokis sa a tou pou manm kokis LGBT a pa mete okenn lesbyèn, omoseksyèl, bi-seksyèl oswa transjan “deyò” nan okenn fason.

Kokis la enterese nan devlope alyans solid avèk lòt moun k ap travay pou mete yon pwen final nan opresyon. Nou rekonèt vyolans domestik se yon fòm opresyon, epitou nou ankouraje responsablite pou moun ki fè tout fòm opresyon.

Men kèk pami dènye pwojè LGBT yo:

  • Kantite Manm yo – Ogmante kantite manm aktif kokis la.
  • Patenarya – Ankouraje patenarya kominote a avèk ajans LGBT lokal yo.
  • Fòmasyon – Jwe yon wòl aktif nan kominote nou yo lè nou ofri fòmasyon pou ajans yo sou Vyolans Domestik LGBT.
  • Devlopman Kantite Manm yo – Òganize estaj toupatou nan eta a pou manm yo.
  • Règleman – Afekte règleman an nan kominote nou yo anrapò ak pwoblèm Vyolans Domestik LGBT.

Kokis Riral

Reprezantan Riral:

Susan Blackie

Another Way P.O. Box 5365

Clearwater, Florida 33782

Deskripsyon Misyon – Misyon Kokis Riral Florida Coalition Against Domestic Violence se pou ede metrize baryè ki inik pou viktim riral vyolans domestik. Nan edikasyon ak defans, baryè sa yo ki gen ladan men pa sèlman, yon mank resous, izòlman, mank sèvis transpò, mank entimite, seksis, rasis, anti-Semitis, patipri nan relijyon, entolerans kont omoseksyèl, repwòch sou viktim, mank responsablite, ak atitid “ti vil” ki pa janm chanje a ap kòmanse egzamine. Nou kwè angajman nou pou metrize baryè sa yo se yon etap enpòtan nan mete yon pwen final nan vyolans domestik kont moun k ap viv nan kominote riral yo ak tout lòt kote.

Kokis Women of Color

Reprezantan  Women of Color:

Sabena Durham

Prezidant Women of Color Caucus

P.O. Box 5365

Clearwater, Florida 33782

(727) 895-4912 est. 115

(727) 821-7101

Deskripsyon Misyon – Objektif nou se pou ofri yon espas pwoteje, sipò ak dwa pou fanm koulè yo ki nan battered women's movement yo. Defi nou se pou asire yo fè Florida Coalition Against Domestic Violence konnen pwoblèm nou yo, nan tout zòn battered women's movement ak nan pwòp sosyete nou epitou pou defann fanm koulè yo.

Nou pran angajman pou fanm koulè yo bay patisipasyon yo nan tout nivo responsablite yo, tout zòn patisipasyon pwogram nan, ak nan egzekisyon pwogram yo. Defi nou se pou edike lòt moun yo annapre ak sansibilize fanm koulè yo. Nou pataje nan responsablite a tou pou pa aksepte rasis, epitou pou travay pou elimine rasis ansanm avèk tout fòm opresyon.