Return To Mobile Version
Skip to main content

Klike Kouri al nan byen vit kite sit sa a. Aprann plis
Pou èd touswit, tanpri rele Liy Dirèk pou Vyolans Domestik nan Florid la nan 1-800-500-1119

Escape this site quickly

Pwojè

Inisyativ Riral Nan Tout Eta FCADV
Moun ki sòti anba vyolans domestik epi seksyèl nan zòn riral yo sé yo ki pami pi izolé ak frajil nan Eta Florid la. Inisyativ Riral Nan Tout Eta FCADV a fèt pou amelyoré sekirité pou moun ki sové soti nan vyolans domestik ak timoun yo ke yo te bat nan kominoté riral yo. Sé Inisyativ sa a ki bazé sou yon modèl kominotè òganizé kijan patnè kominoté a, jidisyè, ak lalwa vini ansanm pou yo eksploré epi meté an aplikasyon estrateji ki bay sivivan vyolans domestic yo kowòdoné ak sèvis kominotè.
Zòn riral yo fè fas a pwofon baryè ekonomik, jeyografik , ak sèvis ki fè li difisil pou yo kréyé, ranfòse, kenbé, oubyen elaji sèvis asistans viktim yo. Patnè FCADV ak sant sètifye vyolans domestik nan kominoté riral yo ranfòse sèvis pou moun ki chapé nan pati ki pi nan zòn riral nan Florid la. Klé éléman nan chak pwojè nan zòn riral yo enkli pou diminyé izolasyon jeyografik ak sosyal yo ki souvan eksperyansé pa moun ki sové nan seksyon riral yo, devlopé yon repons ki kowòdoné nan kominoté a ki adresé bezwen sivivan yo, ògmanté responsablité kriminèl la, ak kréyé pwogram kiltirèl ak lengwistik ki aksesib pou adresé bezwen nan popilasyon yo ki tradisyonèlman defavorizé nan kominoté riral yo.

Pwojè Riral/Defavorizé FCADV
Pwojè Riral/Defavorizé FCADV a kréyé yon opòtinité inik pou sèten kominoté chwazi nan Florid la pou ògmanté resous, sèvis, ak defansè ki disponib pou sivivan vyolans domestik, vyolans kourtwazi, atak seksyèl, oswa aselman k ap viv nan kominoté riral yo ak/oswa zòn defavorizé.  Pwojè sa a ap travay pou asiré sèvis ki nesesè, pwogram, ak anviwònman ki disponib ki pèmèt pou sèvis enpòtan ki apwopriye, san danje, epi lengwistik ak kiltirèl pou moun ki sové yo.
Sivivan k ap viv nan zòn riral yo fè fas a defi ki inik nan resevwa sèvis pwovizyon ki apwopriyé yo. Izolasyon jeyografik la, estrikti ekonomik, fò presyon sosyal ak kiltirèl, ak mank de sèvis ki disponib siyifikativman konpozé pwoblèm sa yo konfwonté pa moun k ap chèché sipò ak sèvis nan fen vyolans la nan lavi yo.  Anplis de sa, baryè yo menm kréyé difikilté pou bayè ki bay victim yo sèvis ak lòt sèvis sosyal pwofesyonèl nan idantifyé sivivan yo.
Pwojè Riral /Defavorizé FCADV a espesyalman sipòté sèvis dirèk pou moun ki sové nan kominoté ki pi izolé nan Eta Florid la. Pwojè yo travay pou amelyoré sèvis asistans ki déja égzisté ak fè pwomosyon pou ogmantasyon nan entèvansyon, defans dwa moun ak lòt sèvis sipò pou sivivan vyolans kourtwazi, agresyon seksyèl , aselman ak/oswa vyolans domestik ki pote opsyon sèvis lengwistik ak kiltirèl ki apwopriyè nan kominoté defavorizé ki nan zòn sèvis yo

Kounyé a, FCADV ap kolaboré ak òganizasyon sa yo nan kominoté atravè Pwojè Riral/Defavorizé FCADV:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top